Array ( )

מה הכוונה באחריות לכל החיים?

אחריות לכל החיים מתייחסת לחיי התיק, במקרה שהשימוש ראוי וסביר או במקרה של פגם שאינו בזדון והתיק אינו יכול למלא אחר ייעודו.

Comments are closed.